แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 มกราคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (วังสมบูรณ์)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11229
ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (วังสมบูรณ์)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/13809
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 31 ต.ค. 2560
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล วังใหม่ อำเภอ วังสมบูรณ์ จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-11(3)-1/60สก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนนวก ก
ภาคผนนวก 1ข
ภาคผนนวก 2ข-1
ภาคผนนวก 2ข-2
ภาคผนนวก 3ข-12ข
ภาคผนนวก 13ข-15ข
ภาคผนนวก 16ข
ภาคผนนวก 17ข-19ข
ภาคผนนวก 20ข-24ข
ภาคผนนวก 25ข-30ข
ภาคผนนวก 31ข-35ข
ภาคผนนวก 36ข-39ข
ภาคผนนวก 40ข
ภาคผนนวก 41ข-46ข
ภาคผนนวก 47ข-50ข
ภาคผนนวก 51ข-57ข
ภาคผนนวก 58ข-1
ภาคผนนวก 58ข-2
ภาคผนนวก 59ข-61ข
ภาคผนนวก 62ข-65ข
ภาคผนนวก 66ข-68ข
ภาคผนนวก 69ข-74ข
ภาคผนนวก 75ข-76ข
ภาคผนนวก 77ข
ภาคผนนวก 78ข-80ข
ภาคผนนวก 81ข-84ข
ภาคผนนวก ค-1
ภาคผนนวก ค-2
ภาคผนนวก ค-3
ภาคผนนวก ค-4
ภาคผนนวก ค-5
ภาคผนนวก ค-6
ภาคผนนวก ค-7
ภาคผนนวก ค-8
ภาคผนนวก ค-9
ภาคผนวก ค-10
ภาคผนวก ค-11
ภาคผนวก ค-12
ภาคผนวก ค-13
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ตต.1
Content
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก 1ข-7ข
ภาคผนวก 8ข-15ข
ภาคผนวก 16ข-18ข
ภาคผนวก 19ข-26ข
ภาคผนวก 27ข-33ข
ภาคผนวก 34ข-41ข
ภาคผนวก 42ข-46ข
ภาคผนวก 47ข-52ข
ภาคผนวก 53ข-63ข
ภาคผนวก 64ข-68ข
ภาคผนวก 69ข-74ข
ภาคผนวก 75ข-79ข
ภาคผนวก 80ข-83ข
ภาคผนวก 84ข-89ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ค-4
ภาคผนวก ค-5
ภาคผนวก ค-6
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก (1ข-5ข)
ภาคผนวก (6ข-15ข)
ภาคผนวก (16ข-24ข)
ภาคผนวก (25ข-29ข)
ภาคผนวก (30ข-38ข)
ภาคผนวก (39ข-45ข)
ภาคผนวก (46ข-51ข)
ภาคผนวก (52ข-61ข)
ภาคผนวก (62ข-67ข)
ภาคผนวก (68ข-78ข)
ภาคผนวก (79ข-85ข)
ภาคผนวก (86ข-95ข)
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ง-จ
ภาคผนวก ฉ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปกหน้า
WSB_2-63_ตต.1
WSB_2-63_Content
WSB_2-63_Chap 1
WSB_2-63_Chap 2
WSB_2-63_Chap 3
WSB_2-63_Chap 4
WSB_2-63_Chap 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข (1/5)
ภาคผนวก ข (2/5)
ภาคผนวก ข (3/5)
ภาคผนวก ข (4/5)
ภาคผนวก ข (5/5)
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง-จ
ภาคผนวก ฉ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก (1)
ภาคผนวก (2)
ภาคผนวก (3)
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)