แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 02 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อาคารชุด ซายน์ สุขุมวิท 50

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11188
ชื่อโครงการ โครงการ อาคารชุด ซายน์ สุขุมวิท 50
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/12806
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 06 ต.ค. 2560
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด ซายน์ สุขุมวิท 50 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด ซายน์ สุขุมวิท 50 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
1.ปก ตต1-2 สารบัญ
2.บทที่1
3.บทที่2
4.บทที่3
5.บทที่4
6.บทที่5
7.ภาคผนวก ก
8.1ภาคผนวก ข
8.2ภาคผนวก ข
9.ผลการตรวจวัด
10.1หนังสือเห็นชอบ
10.2หนังสือเห็นชอบ
10.3หนังสือเห็นชอบ
10.4หนังสือเห็นชอบ
10.5หนังสือเห็นชอบ
11.ภาคผนวก จ
12.ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
1.ปกหน้า ปกใน ตต1+2 สารบัญ
2.บทที่1
3.บทที่2 รายละเอียดของโครงการ
4.บทที่3 การปฏิบัติตามมาตรการฯ
5.บทที่4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.บทที่ 5 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัด
7.ภาคผนวก ก
8.ภาคผนวก ข
9.ภาคผนวก ค
10.ภาคผนวก ง
10.1ภาคผนวก ง
10.2ภาคผนวก ง
10.3ภาคผนวก ง
10.4ภาคผนวก ง
11. ภาคผนวก จ
12. ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน