แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 02 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11149
ชื่อโครงการ โครงการ ภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.8/11431
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 07 ก.ย. 2560
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1 (1)
ภาคผนวกที่ 1 (2)
ภาคผนวกที่ 1 (3)
ภาคผนวกที่ 1 (4)
ภาคผนวกที่ 1 (5)
ภาคผนวกที่ 1 (6.1)
ภาคผนวกที่ 1 (6.2)
ภาคผนวกที่ 1 (7)
ภาคผนวกที่ 1 (8)
ภาคผนวกที่ 1 (9)
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3 (1)
ภาคผนวกที่ 3 (2)
ภาคผนวกที่ 3 (3)
ภาคผนวกที่ 3 (4)
ภาคผนวกที่ 3 (5)
ภาคผนวกที่ 4 (1)
ภาคผนวกที่ 4 (2)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1-4
ภาคผนวกที่ 1 (1)
ภาคผนวกที่ 1 (4)
ภาคผนวกที่ 2-4
ภาคผนวกที่ 1 (2.1)
ภาคผนวกที่ 1 (2.2)
ภาคผนวกที่ 1 (3.1)
ภาคผนวกที่ 1 (3.2)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1-4 (1)
บทที่ 1-4 (2)
บทที่ 1-4 (3)
บทที่ 1-4 (4)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1-4 (1)
บทที่ 1-4 (2)
ภาคผนวกที่ 1 (1)
ภาคผนวกที่ 1 (2)
ภาคผนวกที่ 1 (3)
ภาคผนวกที่ 1 (4)
ภาคผนวกที่ 1 (5)
ภาคผนวกที่ 1 (6)
ภาคผนวกที่ 1 (7)
ภาคผนวกที่ 1 (8)
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3 (1)
ภาคผนวกที่ 3 (2)
ภาคผนวกที่ 3 (3)
ภาคผนวกที่ 3 (4)
ภาคผนวกที่ 3 (5)
ภาคผนวกที่ 4 (1)
ภาคผนวกที่ 4 (2)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทที่ 1-4 (1)
บทที่ 1-4 (2)
บทที่ 1-4 (3)
บทที่ 1-4 (4)
ภาคผนวกที่ 1 (1)
ภาคผนวกที่ 1 (2)
ภาคผนวกที่ 1 (3)
ภาคผนวกที่ 1 (4)
ภาคผนวกที่ 1 (5)
ภาคผนวกที่ 1 (6)
ภาคผนวกที่ 1 (7)
ภาคผนวกที่ 1 (8)
ภาคผนวกที่ 1 (9)
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3 (1)
ภาคผนวกที่ 3 (2)
ภาคผนวกที่ 3 (3)
ภาคผนวกที่ 3 (4)
ภาคผนวกที่ 3 (5)
ภาคผนวกที่ 4 (1)
ภาคผนวกที่ 4 (2)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทที่ 1-4 (1)
บทที่ 1-4 (2)
บทที่ 1-4 (3)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)