แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ The Reserve Pradipat

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11050
ชื่อโครงการ โครงการ The Reserve Pradipat
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/10469
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 21 ส.ค. 2560
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สามเสนใน อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Reserve Pradipat - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Reserve Pradipat - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 monitor (เดือนกุมภาพันธ์) 1/2561 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor (เดือนมีนาคม) 1/2561 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor (เดือนเมษายน) 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน
6 Monitor (เดือนพฤษภาคม) 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน
7 Monitor (เดือนกันยายน) 2/2561 - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
8 Monitor (เดือนตุลาคม) 2/2561 - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
9 Monitor (เดือนกรกฎาคม) 2/2561 - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม