แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11038
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/9851
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 04 ส.ค. 2560
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ตลาดพลู อำเภอ ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก
สารบัญ
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
หนังสือขึ้นทะเบียนเอกชน
ผลการตรวจวัด
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ 1-6
เอกสารแนบ 7
เอกสารแนบ 8-18
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหน้า
ปกหลัง
ภาคผนวก-1
ภาคผนวก-2
ภาคผนวก-3
ภาคผนวก-4
ภาคผนวก-5
รายงานผลการตรวจวัด
สารบัญ
หนังสือขึ้นทะเบียนเเล็บ
หนังสือรับรองการทำเล่มรายงาน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
1
2
3
4
สอบเทียบเครื่องวัด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตต.1ตต.2
ปกหลัง
ผลการตรวจวัด
สารบัญ
หนังสือขึ้นทะเบียนแล็บ
หน้าปก
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
ภาคผนวก6
ภาคผนวก7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
รายงาน
รายงาน 2
รายงาน 3
รายงาน 3.1
รายงาน 3.2
รายงาน 3.3
รายงาน 3.4
รายงาน 4
รายงาน 4.1
รายงาน 4.2
รายงาน 4.3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 Monitor 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน