แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มิถุนายน 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1) แนวเส้นทางนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11031
ชื่อโครงการ โครงการ ระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1) แนวเส้นทางนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/4072
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 04 เม.ย. 2559
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสดิกส์ (ระยะที่ 1)แนวเส้นทางนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
1 ปก+เอกสารส่วนหน้า+สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
เอกสารส่วนหน้า & บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8
ภาคผนวก 9
ภาคผนวก 10
ภาคผนวก 11
ภาคผนวก 12
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
เอกสารส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก-ค
ภาคผนวก ง 1-5
ภาคผนวก ง 6
ภาคผนวก 7-8
ภาคผนวก 9-14
ภาคผนวก 15
ภาคผนวก ง 16-22
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
เอกสารส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก และ ข
ภาคผนวก ค-1 ถึง ค-4
ภาคผนวก ค-5.1
ภาคผนวก ค-5.2
ภาคผนวก ค-5.3
ภาคผนวก ค-6
ภาคผนวก ค-7 และ ค-8
ภาคผนวก ค-9 ถึง ค-13
ภาคผนวก ค-14
ภาคผนวก ค-15.1
ภาคผนวก ค-15.2
ภาคผนวก ค-16
ภาคผนวก ง-1
ภาคผนวก ง-2
ภาคผนวก ง-3 ถึง ง-6
ภาคผนวก จ-1
ภาคผนวก จ-2.1
ภาคผนวก จ-2.2
ภาคผนวก จ-2.3
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
เอกสารส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก-ข
ภาคผนวก ค-1 ถึง ค-4
ภาคผนวก ค-5
ภาคผนวก ค-6
ภาคผนวก ค-7
ภาคผนวก ค-8 ถึง ค-12
ภาคผนวก ค-13 ถึง ค-14
ภาคผนวก ค-15.1
ภาคผนวก ค-15.2
ภาคผนวก ค-16
ภาคผนวก ง-1
ภาคผนวก ง-2
ภาคผนวก ง-3
ภาคผนวก ง-4 ถึง ง-6
ภาคผนวก ง-7
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
เอกสารส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก และ ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2 ถึง ค-4
ภาคผนวก ค-5
ภาคผนวก ค-6
ภาคผนวก ค-7.1
ภาคผนวก ค-7.2
ภาคผนวก ค-7.3
ภาคผนวก ค-8 ถึง ค-13
ภาคผนวก ค-14
ภาคผนวก ค-15.1
ภาคผนวก ค-15.2
ภาคผนวก ค-16
ภาคผนวก ค-17
ภาคผนวก ง-1 ถึง ง-2
ภาคผนวก ง-3 ถึง ง-4
ภาคผนวก จ-1
ภาคผนวก จ-2
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
เอกสารส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก-ข
ภาคผนวก ค 1-4
ภาคผนวก ค 5
ภาคผนวก ค 6
ภาคผนวก ค 7
ภาคผนวก ค 8-14
ภาคผนวก ค 15(1)
ภาคผนวก ค15(2)
ภาคผนวก ค 16-18
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)