แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มิถุนายน 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสดิกส์ (ระยะที่ 1)แนวเส้นทางลพบุรี-ปากน้ำโพ

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11030
ชื่อโครงการ โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสดิกส์ (ระยะที่ 1)แนวเส้นทางลพบุรี-ปากน้ำโพ
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/4081
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 04 เม.ย. 2559
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสดิกส์ (ระยะที่ 1)แนวเส้นทางลพบุรี-ปากน้ำโพ - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก+ส่วนหน้า+หนังสือรับรอง+สัดส่วนรายงาน
สารบัญ-บทสรุปผู้บริหาร-บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
หน้าปก-บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1-1
ภาคผนวกที่ 1-2
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2 (1)
ภาคผนวก 2 (2)
ภาคผนวก 2 (3)
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่1
บทที่ 2
บทที่ 2
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 3
บทที่ 3
บทที่ 3
บทที่ 4
Appendix1
Appendix2-1
Appendix2-2
Appendix 2-3
Appendix 2-4
Appendix 2-5
Appendix 2-6
Appendix 2-7
Appendix 2-8
Appendix 2-9
Appendix 2-10
Appendix 2-11
Appendix 2-12
Appendix 2-13
Appendix 2-14
Appendix 2-14
Appendix 2-15
Appendix 2-16
Appendix 3
Appendix 4
Appendix 4-2
Appendix 4-3
Appendix 4-4
Appendix 4-5
Appendix 5
Appendix 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
ส่วนหน้า
หนังสือรับรองจัดทำรายงาน
สัดส่วนการจัดทำรายงาน
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
1.ส่วนหน้า
2.บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก-ส่วนหน้า-หนังสือรับรอง-สัดส่วนรายงาน
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 2-1
บทที่ 2-2
บทที่ 2-3
บทที่ 2-4
บทที่ 3
บทที่ 3-1
บทที่ 3-2
บทที่ 3-3
บทที่ 3-4
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 1-2
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 2-1
ภาคผนวกที่ 2-2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 4-1
ภาคผนวกที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)