แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท เอสเอสยูที จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11024
ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท เอสเอสยูที จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/7864
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 06 ก.ค. 2558
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท เอสเอสยูที จำกัด - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท เอสเอสยูที จำกัด - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 1-5
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 16-25
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 26-28
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 6-7
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 8-12
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 13-14
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 15
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 1-3
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 4-5
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 6-7
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 8-12
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 13-17
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 18-21
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 22-31
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3-1
ภาคผนวกที่ 3-2
ภาคผนวกที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1 1-6
ภาคผนวกที่ 1 7-9
ภาคผนวกที่ 1 10-16
ภาคผนวกที่ 1 17-28
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1 1-6
ภาคผนวกที่ 1 7-10
ภาคผนวกที่ 1 11-17
ภาคผนวกที่ 1 18-28
ภาคผนวกที่ 1 29-34
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1 (1-4)
ภาคผนวกที่ 1 (5)
ภาคผนวกที่ 1 (5-6)
ภาคผนวกที่ 1 (7-8)
ภาคผนวกที่ 1 (9-13)
ภาคผนวกที่ 1 (14-16)
ภาคผนวกที่ 1 (17-18)
ภาคผนวกที่ 1 (19-25)
ภาคผนวกที่ 1 (26-29)
ภาคผนวกที่ 1 (30-33)
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ปก+ส่วนหน้า
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 1-2
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 3-6
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 7
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 8-14
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 15-16
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 17
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 18-19
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 20-23
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 24-25
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 26-32
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 33
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 34-37
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปก+ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 1-4
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 5 (1)
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 5 (2)
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 5 (3)
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 5 (4)
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 6-7
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 8-11
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 12-13
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 14-16
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 17
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 18
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 19-22
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 23-27
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 28-31
ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบที่ 32-33
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)