แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลว ในเขตจังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11001
ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลว ในเขตจังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/9272
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 24 ก.ค. 2560
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลว ในเขตจังหวัดระยอง(ครั้งที่2) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลว ในเขตจังหวัดระยอง(ครั้งที่2) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
ปก
สารบัญ
บท1
บท2
บท3
บท4
บท5
บทที่ 6
บทที่7
บทที่ 8
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
แนบ1
แนบ 2
แนบ3
แนบ4
แนบ5
แนบ6
แนบ7
แนบ8
ปกหลัง
หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ปก หนังสือรับรอง สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บทที่7
บทที่8
บทที่9
ผนวก1
ผนวก2
แนบ1
แนบ2
แนบ3
แนบ3
แนบ4
แนบ5
แนบ6
แนบ7
แนบ8
แนบ9
แนบ10
แนบ11
แนบ12
แนบ13
แนบ14
แนบ15
แนบ16
ผนวก3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บทที่ 9
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 3
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ 7
เอกสารแนบ 8
เอกสารแนบ 9
เอกสารแนบ 10
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บทที่ 9
เอกสารแนบที่ 1
เอกสารแนบที่ 2
เอกสารแนบที่ 3
เอกสารแนบที่ 4
เอกสารแนบที่ 5
เอกสารแนบที่ 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปกรายงานและสารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บทที่ 9
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-ซ
ภาคผนวก ฌ-ฐ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ 7
เอกสารแนบ 8
เอกสารแนบ 9
เอกสารแนบ 10
เอกสารแนบ 11
เอกสารแนบ 12
เอกสารแนบ 13
เอกสารแนบ 14
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก สารบัญ บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บทที่ 8
บทที่ 9
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข ถึง ฌ
ภาคผนวก ญ ถึง ฐ
เอกสารแนบ1
เอกสารแนบ1 (ต่อ)
เอกสารแนบ 2-7
เอกสารแนบ 8-24
เอกสารแนบ 25-39
เอกสารแนบ 40-48
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปก สารบัญ บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บทที่ 9
ภาคผนวก
เอกสารแนบ 1 ถึง 3
เอกสารแนบ 4 ถึง 21
เอกสารแนบ 22 ถึง 40
เอกสารแนบ 41 ถึง 49
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปก สารบัญ บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6-9
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-ฌ
ภาคผนวก ญ-ฎ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 1 (ต่อ)
เอกสารแนบ 2-4
เอกสารแนบ 5-8
เอกสารแนบ 9-19
เอกสารแนบ 20-31
เอกสารแนบ 32-34
เอกสารแนบ 35-39
เอกสารแนบ 40-47
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)