แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 11000
ชื่อโครงการ โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/9310
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 25 ก.ค. 2560
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ปกรายงาน
หนังสือรับรองรายงาน
หนังสือนำส่ง
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ส่วนที่ 1
ภาคผนวก ส่วนที่ 2
ภาคผนวก ส่วนที่ 3
ภาคผนวก ส่วนที่ 4
ภาคผนวก ส่วนที่ 5
ภาคผนวก ส่วนที่ 6
ภาคผนวก ส่วนที่ 7
ภาคผนวก ส่วนที่ 8
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปก
รับรองรายงาน
ตต2
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ส่วนที่ 1
ภาคผนวก ส่วนที่ 2
ภาคผนวก ส่วนที่ 3
ภาคผนวก ส่วนที่ 4
ภาคผนวก ส่วนที่ 5
ภาคผนวก ส่วนที่ 6
ภาคผนวก ส่วนที่ 7
ภาคผนวก ส่วนที่ 8
ภาคผนวก ส่วนที่ 9
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปกหน้า
ปกใน
หนังสือรับรองรายงาน
ตต2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2
ภาคผนวก ก-3
ภาคผนวก ก-4
ภาคผนวก ก-5
ภาคผนวก ก-6
ภาคผนวก ก-7
ภาคผนวก ก-8
ภาคผนวก ก-9
ภาคผนวก ก-10
ภาคผนวก ก-11
ภาคผนวก ก-12
ภาคผนวก ก-13
ภาคผนวก ก-14
ภาคผนวก ก-15
ภาคผนวก ก-16
ภาคผนวก ก-17
ภาคผนวก ก-18
ภาคผนวก ก-19
ภาคผนวก ก-20
ภาคผนวก ก-21
ภาคผนวก ก-22
ภาคผนวก ก-23
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ค-4
ภาคผนวก ค-5
ภาคผนวก ค-6
ภาคผนวก ก-7
ภาคผนวก ก-8
ภาคผนวก ก-9
ภาคผนวก ก-9
ภาคผนวก ก-9
ภาคผนวก ก-10
ภาคผนวก ก-11
ภาคผนวก ก-12
ภาคผนวก ค-13
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - ภาคผนวก
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)