แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 มกราคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ของบริษัท ทีวาย สตีล จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10928
ชื่อโครงการ โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) ของบริษัท ทีวาย สตีล จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/7580.2
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 20 มิ.ย. 2560
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-59-3/57รย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) บริษัท ทีวาย สตีล จำกัด - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) บริษัท ทีวาย สตีล จำกัด - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก-3ข
ภาคผนวก 4ข-6ข-1
ภาคผนวก 6ข-2
ภาคผนวก 7ข-11ข
ภาคผนวก 12ข-13ข
ภาคผนวก 14ข-1
ภาคผนวก 14ข-2
ภาคผนวก 14ข-3
ภาคผนวก 15ข-17ข
ภาคผนวก 18ข-21ข
ภาคผนวก 22ข-24ข
ภาคผนวก 25ข-31ข
ภาคผนวก 32ข-36ข
ภาคผนวก 37ข-38ข
ภาคผนวก 39ข-40ข
ภาคผนวก 41ข-42ข
ภาคผนวก 43ข-45ข
ภาคผนวก 46ข-49ข
ภาคผนวก 50ข-1
ภาคผนวก 50ข-2
ภาคผนวก 51ข-56ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ง-จ
ภาคผนวก ฉ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก-5ข
ภาคผนวก 6ข
ภาคผนวก 7ข
ภาคผนวก 8ข
ภาคผนวก 9ข
ภาคผนวก 10ข-13ข
ภาคผนวก 14ข-1
ภาคผนวก 14ข-2
ภาคผนวก 15ข-17ข
ภาคผนวก 18ข-19ข
ภาคผนวก 20ข-24ข
ภาคผนวก 25ข-33ข
ภาคผนวก 34ข-36ข
ภาคผนวก 37ข-39ข
ภาคผนวก 40ข-41ข
ภาคผนวก 42ข-43ข
ภาคผนวก 44ข
ภาคผนวก 45ข-1
ภาคผนวก 45ข-2
ภาคผนวก 46ข-48ข
ภาคผนวก 49ข-1
ภาคผนวก 49ข-2
ภาคผนวก 50ข-52ข
ภาคผนวก 53ข-55ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก 1ก
ภาคผนวก 2ก
ภาคผนวก 3ก
ภาคผนวก 1ข-6ข
ภาคผนวก 7ข-13ข
ภาคผนวก 14ข-1
ภาคผนวก 14ข-2-15ข
ภาคผนวก 16ข-17ข
ภาคผนวก 18ข-22ข
ภาคผนวก 23ข-35ข
ภาคผนวก 36ข-39ข
ภาคผนวก 40ข-41ข
ภาคผนวก 42ข-44ข
ภาคผนวก 45ข
ภาคผนวก 46ข-50ข
ภาคผนวก 51ข-55ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ค-3
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก 1ข-5ข
ภาคผนวก 6ข
ภาคผนวก 7ข-10ข
ภาคผนวก 11ข-13ข
ภาคผนวก 14ข
ภาคผนวก 15ข-18ข
ภาคผนวก 19ข-25ข
ภาคผนวก 26ข-37ข
ภาคผนวก 38ข-39ข
ภาคผนวก 40ข-41ข
ภาคผนวก 42ข-44ข
ภาคผนวก 45ข-48ข
ภาคผนวก 49ข-51ข
ภาคผนวก 52ข-54ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก 1ข-5ข
ภาคผนวก 6ข
ภาคผนวก 7ข-10ข
ภาคผนวก 11ข-13ข
ภาคผนวก 14ข
ภาคผนวก 15ข-18ข
ภาคผนวก 15ข-18ข
ภาคผนวก 19ข-25ช
ภาคผนวก 26ข-37ข
ภาคผนวก 38ข-39ข
ภาคผนวก 40ข-41ข
ภาคผนวก 42ข-44ข
ภาคผนวก 45ข-48ข
ภาคผนวก 49ข-51ข
ภาคผนวก 52ข-54ข
ภาคผนวก ค-1
ภาคผนวก ค-2
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)