แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10909
ชื่อโครงการ โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/199
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 08 ม.ค. 2559
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 42 ซอย - ถนน รัชดาภิเษก ตำบล เขตห้วยขวาง อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2561 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนหน้า
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก-สำเนาหนังสือเห็นชอบจาก สผ. และเงื่อนไขที่โครงการต้องปฏิบัติตามรายงาน
ภาคผนวก ข-หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ
ภาคผนวก ค(1) -เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
ภาคผนวก ค(2)-เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
ภาคผนวก ค(3)-เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
ภาคผนวก ง-หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ-หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการเอกชน
ภาคผนวก ฉ-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ช-เอกสารสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์
ส่วนหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ส่วนหน้า
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก-สำเนาหนังสือเห็นชอบจาก สผ. และเงื่อนไขที่โครงการต้องปฏิบัติตาม
ภาคผนวก ข-หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ
ภาคผนวก ข-หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ
ภาคผนวก ค-เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
ภาคผนวก ค (ต่อ) -เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
ภาคผนวก ค (ต่อ) -เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
ภาคผนวก ค (ต่อ) -เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
ภาคผนวก ง-หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ-หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการเอกชน
ภาคผนวก ฉ-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ช-เอกสารสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์
ส่วนหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ส่วนหน้า
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ
สารบัญภาคผนวก
ภาคผนวก ก-สำเนาหนังสือเห็นชอบจาก สผ. และเงื่อนไขที่โครงการต้องปฏิบัติตาม
ภาคผนวก ข-เอกสารจากหน่วยงานราชการ
ภาคผนวก ค-1 เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ค-2 เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ค-3 เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ค-4 เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ง-ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ-สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ฉ-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ช-เอกสารสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์
ส่วนหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)