แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1-2)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10903
ชื่อโครงการ โรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1-2)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EHIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/9259
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 10 ส.ค. 2559
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1-2) - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
สารบัญ
อ้างอิง
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฎ
ภาคผนวก ฑ
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฌ
ภาคผนวก ญ
ภาคผนวก ฐ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทสรุปผู้บริหาร
ผู้จัดทำรายงาน
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
เอกสารอ้างอิง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ิ 1
บทที่ิ 2
บทที่ิ 3
บทที่ิ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ
ภาคผนวก ญ
ภาคผนวก ฎ
ภาคผนวก ฏ
ภาคผนวก ฐ
ภาคผนวก ฑ
อ้างอิง
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทสรุปผู้บริหาร
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 3
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 4
อ้างอิง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทสรุปผู้บริหาร
ตต.1
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ
ภาคผนวก ญ
ภาคผนวก ฎ
ภาคผนวก ฏ
ภาคผนวก ฐ
ภาคผนวก ฑ
หน้าปกรายงาน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ
ภาคผนวก ญ
ภาคผนวก ฎ
ภาคผนวก ฏ
ภาคผนวก ฐ
ภาคผนวก ฑ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปกรายงาน
ตต.1
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
บทที่ 4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (Part 1)
ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (Part 2)
ภาคผนวก ข รายละเอียดโครงการ
ภาคผนวก ค รูปภาพ หลักฐานการปฏิบัติตามาตรการ (Part 1)
ภาคผนวก ค รูปภาพ หลักฐานการปฏิบัติตามาตรการ (Part 2)
ภาคผนวก ง วิธีการตรวจวัดเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Part 1)
ภาคผนวก จ หนังสืออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Part 2)
ภาคผนวก ฉ ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ (Part 1)
ภาคผนวก ฉ ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ (Part 2)
ภาคผนวก ช ผลการตรวจวัดระดับเสียง
ภาคผนวก ซ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและผลการสำรวจนิเวศวิทยาทางน้ำ
ภาคผนวก ฌ ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน
ภาคผนวก ญ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาคผนวก ฎ สาธารณสุขและสุขภาพ และเศรษฐกิจ-สังคม
ภาคผนวก ฏ การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์
ภาคผนวก ฐ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง
ภาคผนวก ฑ การคมนาคมขนส่งและกากของเสีย
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)