แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตโพลีอะซีทัล (ครั้งที่ 1)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10814
ชื่อโครงการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตโพลีอะซีทัล (ครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.9/5222
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 เม.ย. 2560
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตโพลีอะซีทัล (ครั้งที่ 1) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตโพลีอะซีทัล (ครั้งที่ 1) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
TPAC-ส่วนที่ 1
TPAC-ส่วนที่ 2
TPAC-ส่วนที่ 3
TPAC-ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ 1-20
เอกสารแนบ 21-40
เอกสารแนบ 41-60
เอกสารแนบ 61-80
เอกสารแนบ 81-92
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนที่ 1
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
หน้าปกส่วนที่ 2
เอกสารแนบที่ 1-8
เอกสารแนบที่ 9-20
เอกสารแนบที่ 21-50
เอกสารแนบที่ 51-70
เอกสารแนบที่ 71-80
เอกสารแนบที่ 81-94
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปกส่วนที่ 1
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
หน้าปกส่วนที่ 2
เอกสารแนบที่ 1-5
เอกสารแนบที่ 6-8
เอกสารแนบที่ 9-25
เอกสารแนบที่ 26-60
เอกสารแนบที่ 61-80
เอกสารแนบที่ 81-95
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปกส่วนที่ 1
ตต1
ตต2
สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
หน้าปกส่วนที่ 2
เอกสารแนบที่ 1-6
เอกสารแนบที่ 7-15
เอกสารแนบที่ 16-31
เอกสารแนบที่ 32-41
เอกสารแนบที่ 42-60
เอกสารแนบที่ 42-60
เอกสารแนบที่ 61-75
เอกสารแนบที่ 76-96
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปกส่วนที่ 1
ตต.1
ตต 2
สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
หน้าปกส่วนที่ 2
เอกสารแนบที่ 1/13
เอกสารแนบที่ 2/13
เอกสารแนบที่ 3/13
เอกสารแนบที่ 4/13
เอกสารแนบที่ 5/13
เอกสารแนบที่ 6/13
เอกสารแนบที่ 7/13
เอกสารแนบที่ 8/13
เอกสารแนบที่ 9/13
เอกสารแนบที่ 10/13
เอกสารแนบที่ 11/13
เอกสารแนบที่ 12/13
เอกสารแนบที่ 13/13
ภาคผนวก1/2
ภาคผนวก 2/2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2564
หน้าปก
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
ส่วนที่1
ส่วนที่2
ส่วนที่3-1
ส่วนที่3-2
ส่วนที่ 4
หน้าปกส่วนที่ 2
เอกสารแนบที่ 1-5
เอกสารแนบที่ 6
เอกสารแนบที่ 7-8
เอกสารแนบที่ 9
เอกสารแนบที่ 10-15
เอกสารแนบที่ 16-20
เอกสารแนบที่ 21-25
เอกสารแนบที่ 26-30
เอกสารแนบที่ 31-35
เอกสารแนบที่ 36-40
เอกสารแนบที่ 41-45
เอกสารแนบที่ 46-50
เอกสารแนบที่ 51-55
เอกสารแนบที่ 56-60
เอกสารแนบที่ 61-65
เอกสารแนบที่ 66-70
เอกสารแนบที่ 71-75
เอกสารแนบที่ 76-80
เอกสารแนบที่ 81-85
เอกสารแนบที่ 86-90
เอกสารแนบที่ 91-95
เอกสารแนบที่ 96-100
เอกสารแนบที่ 101-104
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก2-5
ภาคผนวก ก6-7
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)