แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 มกราคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10809
ชื่อโครงการ โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/4299
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 11 เม.ย. 2560
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ เลขที่ 9 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน มิตรภาพ (อุดร-ขอนแก่น) ตำบล ปะโค อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-11(3)-1/34อด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด (ส่วนที่ 1) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด (ส่วนที่ 2) - รายงานฉบับสมบูรณ์
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บท 1
บท 2
บท 3
บท 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บท 1
บท 2
บท 3
บท 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 5
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)