แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10782
ชื่อโครงการ โครงการ โรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.9/2584
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 มี.ค. 2560
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ บริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด เปลี่ยนจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการ โรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
1.หน้าปกรายงาน
2.หนังสือรับรองรายงาน ตต1+2
3.Content
4.Chapter 1
5.Chapter 2
6.Chapter 3
7.Chapter 4
8.ภาคผนวก ก
9.ภาคผนวก ข-1 ถึง ข-13
10.ภาคผนวก ข-14
11.ภาคผนวก ข-15 ถึง ข-20
12.ภาคผนวก ค_Analysis
13.ภาคผนวก ง_Cert
14.ภาคผนวก จ_Register Lab
15.ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
1.หน้าปกรายงาน
2.หนังสือรับรองรายงาน ตต1+2
3.Content
4.Chapter 1
5.Chapter 2
6.Chapter 3
7.Chapter 4
8.ภาคผนวก ก
9.ภาคผนวก ข-1 ถึง ข-13
10..ภาคผนวก ข-14
11.ภาคผนวก ข-15 ถึง ข-20
11.ภาคผนวก ข-15 ถึง ข-20
11.ภาคผนวก ข-15 ถึง ข-20
12.ภาคผนวก ค_Analysis
13.ภาคผนวก ค.-2
14.ภาคผนวก ง. Cert
15.ภาคผนวก ฉ_Register Lab
16.ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
1.หน้าปกรายงาน
2.หนังสือรับรองรายงาน ตต1+2
3.Content
4.Chap 1
5.Chap 2
6.Chap 3
7.Chap4
8.ภาคผนวก ก
9.ภาคผนวก ข-1 ถึง ข-13
10.ภาคผนวก ข-14
11.ภาคผนวก ข-15 ถึง ข-20
12.ภาคผนวก ค-1_Analysis
13.ภาคผนวก ค-2
14.ภาคผนวก ง_Cert
15.ภาคผนวก จ_Register Lab
16.ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
1.หน้าปกรายงาน
2.หนังสือรับรองรายงาน ตต1+2
3.Content
4.Chapter 1
5.Chapter 2
6.Chapter 3
7.Chap 4
8.ภาคผนวก ก
9.ภาคผนวก ข-1 ถึง ข-13
10.ภาคผนวก ข-14
11.ภาคผนวก ข-15 ถึง ข-20
12.ภาคผนวก ค-1_Analysis
13.ภาคผนวก ค-2
14.ภาคผนวก ค-3
15.ภาคผนวก ง_Cert
16.ภาคผนวก จ_Register Lab
17.ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 แจ้งโอนสิทธิ โครงการ โรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ เป็นเป็นบริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - OTHER
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ (ครั้งที่ 3) บริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด อุตสาหกรรม 14 ม.ค. 2564 อก 5106.2/117
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบวิลเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
15186
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ (ครั้งที่ 2) บริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 02 พ.ค. 2562 ทส 1010.8/6088
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบวิลเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
13349