แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ The Politan-Rive

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10675
ชื่อโครงการ โครงการ The Politan-Rive
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/15824
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 29 ธ.ค. 2558
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย นนทบุรี 15 ถนน นนทบุรี 15 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Politan-Rive - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Politan-rive - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor (พื้นที่โครงการส่วนที่ 2) 1/2560 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน
4 Monitor (พื้นที่โครงการส่วนที 1) 1/2560 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน
5 Monitor (พื้นที่โครงการส่วนที 1) 2/2561 - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
6 Monitor (พื้นที่โครงการส่วนที่ 2) 2/2560 - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม