แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 กันยายน 2565

รายละเอียดโครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 (ครั้งที่ 1)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1
เลขที่อ้างอิงโครงการ 10669
ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 (ครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/1057.2
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 26 ม.ค. 2560
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ รนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด ระยอง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 (ครั้งที่ 1) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 (ครั้งที่ 1) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก -1
ภาคผนวก -2
ภาคผนวก -3
ภาคผนวก -4
ภาคผนวก -5
ภาคผนวก -6
ภาคผนวก -7
ภาคผนวก -8
ภาคผนวก -9
ภาคผนวก -10
ภาคผนวก -11
ภาคผนวก -12
ภาคผนวก -13
ภาคผนวก -14
ภาคผนวก -15
ภาคผนวก -16
ภาคผนวก -17
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1 (บทนำ)
บทที่ 2 (รายละเอียดโครงการ)
บทที่ 3 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 4 (ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
บทที่ 5 (สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)
ส่วนหน้ารายงาน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
Monitoring Part 1
Monitoring Part 2
Monitoring Part 3
Monitoring Part 4
Monitoring Part 5
Monitoring Part 6
Monitoring Part 7
Monitoring Part 8
Monitoring Part 9
Monitoring Part 10
Monitoring Part 11
Monitoring Part 12
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1-2
บทที่ 3
บทที่ 4-ภาคผนวก-1
ภาคผนวก-2
ภาคผนวก-3
ภาคผนวก-4
ภาคผนวก-5
ภาคผนวก-6
ภาคผนวก-7
ภาคผนวก-8
ภาคผนวก-9
ภาคผนวก-10
ภาคผนวก-11
ภาคผนวก 12
ภาคผนวก -13
ภาคผนวก-14
ภาคผนวก-15
ภาคผนวก-16
ภาคผนวก-17
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
Part6
Part7
Part8
Part9
Part10
Part11
Part12
Part13
Part14
Part15
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทที่1 บทนำ
บท2
บท3
บท3-2
บท3 บท4
ภาคผวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
ภาคผนวก6
ภาคผนวก7
ภาคผนวก8
ภาคผนวก9
ภาคผนวก9
ภาคผนวก10
ภาคผนวก11
ภาคผนวก12
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด พลังงาน 27 พ.ค. 2558 ทส 1009.7/6125
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
7918