แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ของสำนักการจราจรและขนส่ง

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10629
ชื่อโครงการ โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ของสำนักการจราจรและขนส่ง
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/15569
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 20 ธ.ค. 2559
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1 เอกสาร 1-1 ถึง 1-2
ภาคผนวก 1 เอกสาร 1-3 ส่วนที่ 1
ภาคผนวก 1 เอกสาร 1-3 ส่วนที่ 2
ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-1 ถึง 2-3
ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-4
ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-5 ถึง 2-7
ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-8 ถึง 2-10
ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-11 ถึง 2-15
ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-16 ถึง 2-20
ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-21 ถึง 2-23
ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-24 ส่วนที่ 1
ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-24 ส่วนที่ 2
ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-24 ส่วนที่ 3
ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-25 ถึง 2-27
ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-28 ถึง 2-29
ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-30
ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-31 ถึง 2-33
ภาคผนวก 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
1A-ITD-CSCGL-0114-รายงาน6เดือน - ส่วนหน้า
1A-ITD-CSCGL-0114-รายงาน6เดือน - สรุปผู้บริหาร
1A-ITD-CSCGL-0114-รายงาน6เดือน - บทที่1
1A-ITD-CSCGL-0114-รายงาน6เดือน - บทที่2
1A-ITD-CSCGL-0114-รายงาน6เดือน - บทที่3
1A-ITD-CSCGL-0114-รายงาน6เดือน - บทที่4
1A-ITD-CSCGL-0114-รายงาน6เดือน - ภาคผนวกส่วนหน้า
ภาคผนวกมาตรการป้องกัน1of3
ภาคผนวกมาตรการป้องกัน 2(1)of3
ภาคผนวกมาตรการป้องกัน 2(2)of3
ภาคผนวกมาตรการป้องกัน 3of3
ภาคผนวกมาตรการติดตาม
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2-1
ภาคผนวก 2-2
ภาคผนวก 2-3
ภาคผนวก 2-4
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2-1
ภาคผนวก 2-2
ภาคผนวก 2-3
ภาคผนวก 2-4
ภาคผนวก 2-5
ภาคผนวก 2-6
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2-1
ภาคผนวกที่ 2-2
ภาคผนวกที่ 2-3
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2-1
ภาคผนวกที่ 2-2
ภาคผนวกที่ 2-3
ภาคผนวกที่ 2-4
ภาคผนวกที่ 2-5
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6
ภาคผนวกที่ 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ - OTHER