แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 02 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน ของ แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10591
ชื่อโครงการ โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน ของ แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/14964
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 06 ธ.ค. 2559
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
1. บทที่ 1 - ภาคผนวกที่ 1
2. ภาคผนวกที่ 2 -6.24
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2561 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1-5
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
3.3 บัญชีรายชื่อผู้ร่วมจัดทำรายงาน Monitor
3.3-1 หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน (ก.ค. - ธ.ค)
5. บทสรุป
5.0 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีผลมีค่าเกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด
5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ก.ค.-ธ.ค. 62)
5.1.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ก.ค.-ธ.ค. 62)
5.2.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ก.ค.-ธ.ค. 62)
5.2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ก.ค.-ธ.ค. 62)
พิกัด ละติจูด ลองติจูด ของโครงการ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
3.3-1 หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน (ก.ค. - ธ.ค)
3.3 บัญชีรายชื่อผู้ร่วมจัดทำรายงาน Monitor
5.2.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ก.ค.-ธ.ค. 62)
5.2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ก.ค.-ธ.ค. 62)
6.1บทที่1-5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก-ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2-6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
7.0 ปกหน้า - ภาคผนวกที่ 1
7.1 ภาคผนวกที่ 2 - ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)