แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อาคารชุดพักอาศัย โนเบิล บีไนน์ทีน ของบริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10533
ชื่อโครงการ โครงการ อาคารชุดพักอาศัย โนเบิล บีไนน์ทีน ของบริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/14035
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 18 พ.ย. 2559
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองเตยเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการ อาคารชุดพักอาศัย โนเบิล บีไนน์ทีน - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุดพักอาศัย โนเบิล บีไนน์ทีน - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่1
บทที่2
บทที่่3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่1 (2-2562)
บทที่2 (2-2562)
บทที่3 (2-2562)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่1 (1-2563)
บทที่2 (1-2563)
บทที่3 (1-2563)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินการ
ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก ข เอกสารสำคัญนิติ
ภาคผนวก ข เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค หนังสือรับรองรายงาน
ภาคผนวก ง ขึ้นทะเบียนห้องแลบ
ภาคผนวก จ กฎหมาย
ภาคผนวก ฉ สอบเทียบเครื่องมือ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ส่วนหน้ารายงาน
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก ข เอกสารจากหน่วยงานราชการ
ภาคผนวก ค เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ
ภาคผนวก ง หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์
ภาคผนวก จ หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก ฉ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ช สอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 Monitor 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน