แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันทั้งหมด 35 แปลง

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10357
ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันทั้งหมด 35 แปลง
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/8182
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 15 ก.ค. 2559
ประเภทโครงการ เหมืองแร่
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าคล้อ อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 32423/15650
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 32446/15682
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 32447/15683
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 32448/15684
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 32449/15685
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 19902/15699
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 19901/15700
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 17348/15701
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 32462/15702
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 19903/15703
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 32461/15704
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 19904/15705
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 19906/15706
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 32464/15707
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 32465/15708
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 32466/15709
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 32467/15710
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 32468/15711
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 32469/15712
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 17345/15713
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 17346/15714
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนีเมนต์ รวมแผนผังฯ 35 แปลง - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนีเมนต์ รวมแผนผังฯ 35 แปลง - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนีเมนต์ (1/2558) - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
แบบ ตต
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ และมาตรการติดตามฯ
ภาผนวก ก ผลการพิจารณารายงานฯ
ภาคผนวก ค แบบ พร.233
ภาคผนวก ง-1 เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง-2 เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง-3 เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ-1 ใบรับรองผลการตรวจวัด
ภาคผนวก จ-2 ใบรับรองผลการตรวจวัด
ภาคผนวก จ-3 ใบรับรองผลการตรวจวัด
ภาคผนวก จ-4 ใบรับรองผลการตรวจวัด
ภาคผนวก ฉ มาตรฐาน
ภาคผนวก ช ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ซ-1 สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน
ภาคผนวก ซ-2 สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน
ภาคผนวก ซ สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
แบบ ตต.1
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ (P.1-25)
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตกรการป้องกันฯ (P.26-37)
บทที่ 3 ผลการติดตาม (P.1-20)
บทที่ 3 ผลการติดตาม (P.21-39)
บทที่ 3 ผลการติดตาม (P.40-57)
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ และมาตรการติดตามฯ
ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือที่ ทส 1009.2/8183 ลว. 15 ก.ค.2559
ภาคผนวก ข สำเนาประทานบัตร
ภาคผนวก ค แบบ พร.233
ภาคผนวก ง (ง-1 เอกสารการจัดการเรื่องร้องเรียน)
ภาคผนวก ง (ง-2 ขอบข่ายงานฟื้นฟูพื้นที่เหมือง)
ภาคผนวก ง (ง-3 หนังสือนำส่งรายงานฯ)
ภาคผนวก ง (ง-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน)
ภาคผนวก ง (ง-5 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ))
ภาคผนวก ง (ง-6 แผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์)
ภาคผนวก ง (ง-7 บันทึกช้อมูลการระเบิด)
ภาคผนวก ง (ง-8 เอกสารเผยแพร่ด้านความปลอดภัย)
ภาคผนวก ง (ง-9 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์)
ภาคผนวก ง (ง-10 ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน)
ภาคผนวก ง (ง-10 ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน)
ภาคผนวก ง (ง-11 ผลการดำเนินงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)
ภาคผนวก ง (ง-11 ผลการดำเนินงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)
ภาคผนวก ง (ง-12 สถิติอุบัติเหตุ)
ภาคผนวก ง (ง-13 คณะกรรมการมวลชนสัมพันธุ์)
ภาคผนวก ง (ง-14 การตรวจสุขภาพประจำปี)
ภาคผนวก ง (ง-15 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน)
ภาคผนวก ง (ง-16 คู่มือความปลอดภัย)
ภาคผนวก ง (ง-17 ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน)
ภาคผนวก ง (ง-18 รายงานการฝึกซ้อมเพลิงไหม้)
ภาคผนวก จ .ใบรับรองผลการวิเคราะห์
ภาคผนวก ฉ มาตรฐาน
ภาคผนวก ซ ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ช หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
แบบ ตต
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ และมาตรการติดตามฯ
ภาคผนวก ก ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค แบบ พร.233
ภาคผนวก ง(1) เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง(2) เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง(3) เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง(4) เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง(5) เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ ใบรับรองผลการวิเคราะห์
ภาคผนวก ฉ มาตรฐาน
ภาคผนวก ช ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ซ สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก
หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ
แบบ ตต
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ และมาตรการติดตามฯ
ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือที่ ทส 1009.2/8183 ลว. 15 ก.ค.2559
ภาคผนวก ค แบบ พร.233
ภาคผนวก ง เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ส่วนที่ 1)
ภาคผนวก ง เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ส่วนที่ 2)
ภาคผนวก จ ใบรายงานผลการวิเคราะห์
ภาคผนวก ฉ มาตรฐาน
ภาคผนวก ช เอกสารสอบเทียบเครื่องมือวัด และเครื่องมือวิเคราะห์
ภาคผนวก ซ หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)