แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงานของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10356
ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงานของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/8055
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 12 ก.ค. 2559
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงานของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงานของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน
บทที่ 5 สรุปผล
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง ก.พ.2561
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน
บทที่ 5 สรุปผล
Cover
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช 1-5
ภาคผนวก ช 6-10
หนังสือรับรองรายงาน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนหน้าของรายงาน
หนังสือรับรองรายงาน
ตต. 2
สารบัญ
Chapter 1-การยาสูบแห่งประเทศไทย-ม.ค.-มิ.ย.-2563
Chapter 2-การยาสูบแห่งประเทศไทย-ม.ค.-มิ.ย.-2563
Chapter 3-การยาสูบแห่งประเทศไทย-ม.ค.-มิ.ย.-2563
Chapter 4-การยาสูบแห่งประเทศไทย-ม.ค.-มิ.ย.-2563
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ส่วนหน้ารายงาน
บทรายงาน
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง-จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช-ฌ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ส่วนหน้ารายงาน
Chapter 1-การยาสูบแห่งประเทศไทย-ม.ค.-มิ.ย.-2564_ฉบับปกปิดข้อมูล
Chapter 2-การยาสูบแห่งประเทศไทย-ม.ค.-มิ.ย.-2564_ฉบับปกปิดข้อมูล
Chapter 3-การยาสูบแห่งประเทศไทย-ม.ค.-มิ.ย.-2564_ฉบับปกปิดข้อมูล
Chapter 4-การยาสูบแห่งประเทศไทย-ม.ค.-มิ.ย.-2564_ฉบับปกปิดข้อมูล
ภาคผนวก การยาสูบ_01
ภาคผนวก การยาสูบ_02
ภาคผนวก การยาสูบ_03
ภาคผนวก การยาสูบ_04
ภาคผนวก การยาสูบ_05
ภาคผนวก การยาสูบ_06
ภาคผนวก การยาสูบ_07
ภาคผนวก การยาสูบ_08
ภาคผนวก การยาสูบ_09
ภาคผนวก การยาสูบ_10
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)