แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มีนาคม 2566

รายละเอียดโครงการ

โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10295
ชื่อโครงการ โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/305
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 12 ม.ค. 2559
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
Chapter 1_Intro_Jul-Dec18
Chapter 2_Audit_Jul-Dec18
Chapter 3_Water_Jul-Dec 18
Chapter 4_Air_Jul-Dec 2018
Chapter 5_Noise_Jul-Dec 2018
Chapter 6_Vibration_Jul-Dec 18
Chapter 7_Traffic_Jul-Dec18
Chapter 8_Utility_Jul-Dec 18
Chapter 9_Economic_Jul-Dec 18
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก (ต่อ)
ภาคผนวก ก (ต่อ-1)
ภาคผนวก ก (ต่อ-2)
ภาคผนวก ก (ต่อ-3)
ภาคผนวก ก (ต่อ-4)
ภาคผนวก ข1
ภาคผนวก ข2
ภาคผนวก ข2 (ต่อ)
ภาคผนวก ข2 (ต่อ-1)
ภาคผนวก ข2 (ต่อ-2)
ภาคผนวก ข2 (ต่อ-3)
ภาคผนวก ข2 (ต่อ-4)
ภาคผนวก ข2 (ต่อ-5)
ภาคผนวก ข2 (ต่อ-6)
ภาคผนวก ข2 (ต่อ-7)
ภาคผนวก ข3
ภาคผนวก ข3 (ต่อ)
ภาคผนวก ข3 (ต่อ-1)
ภาคผนวก ข3 (ต่อ-2)
ภาคผนวก ข3 (ต่อ-3)
ภาคผนวก ข3 (ต่อ-4)
ภาคผนวก ข3 (ต่อ-5)
ภาคผนวก ข4
ภาคผนวก ข4 (ต่อ)
ภาคผนวก ข4 (ต่อ-1)
ภาคผนวก ข4 (ต่อ-2)
ภาคผนวก ข4 (ต่อ-3)
ภาคผนวก ข4 (ต่อ-4)
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก จ (ต่อ)
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ
cover and content
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
1_Intro_Jan-Jun 19
2_Audit_Jan-Jun 19
3_Water_Jan-Jun19
4_Air_Jan-Jun 19
5_Noise_Jan-Jun 19
6_Vibration_Jan-Jun 19
7_Traffic_Jan-Jun 19
8_Utility_Jan-Jun 19
ภาคผนวก ก1-ก5
ภาคผนวก ก6 (1)
ภาคผนวก ก6 (2)
ภาคผนวก ก7-ก10
ภาคผนวก ก11-ก19
ภาคผนวก ข1
ภาคผนวก ข2 (1)
ภาคผนวก ข2 (2)
ภาคผนวก ข2 (3)
ภาคผนวก ข2 (4)
ภาคผนวก ข2 (5)
ภาคผนวก ข2 (6)
ภาคผนวก ข2 (7)
ภาคผนวก ข3 (1)
ภาคผนวก ข3 (2)
ภาคผนวก ข3 (3)
ภาคผนวก ข3 (4)
ภาคผนวก ข3 (5)
ภาคผนวก ข3 (6)
ภาคผนวก ข4 (1)
ภาคผนวก ข4 (2)
ภาคผนวก ข4 (3)
ภาคผนวก ข4 (4)
ภาคผนวก ข4 (5)
ภาคผนวก ข4 (6)
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ (1)
ภาคผนวก จ (2)
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
cover and content
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
1_Intro_Jul-Dec19
2_Audit_Jul-Dec19
3_Water_Jul-Dec 19
4_Air_Jul-Dec 19
5_Noise_Jul-Dec 19
6_Vibration_Jul-Dec 19
7_Traffic_Jul-Dec 19
8_Utility_Jul-Dec19
9_Economic_Jul-Dec 19
ภาคผนวก ก1-ก5
ภาคผนวก ก6
ภาคผนวก ก7-ก10
ภาคผนวก ก11-ก19
ภาคผนวก ข1
ภาคผนวก ข2 (1)
ภาคผนวก ข2 (2)
ภาคผนวก ข2 (3)
ภาคผนวก ข2 (4)
ภาคผนวก ข2 (5)
ภาคผนวก ข2 (6)
ภาคผนวก ข2 (7)
ภาคผนวก ข3 (1)
ภาคผนวก ข3 (2)
ภาคผนวก ข3 (3)
ภาคผนวก ข3 (4)
ภาคผนวก ข3 (5)
ภาคผนวก ข3 (6)
ภาคผนวก ข4 (1)
ภาคผนวก ข4 (2)
ภาคผนวก ข4 (3)
ภาคผนวก ข4 (4)
ภาคผนวก ข4 (5)
ภาคผนวก ข4 (6)
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ (1)
ภาคผนวก จ (2)
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ
cover
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
1_Intro_Jan-Jun2020
2_Audit_Jan-Jun2020
3_Water_Jan-Jun 2020
4_Air_Jan-Jun 2020
5_Noise_Jan-Jun 2020
6_Vibration_Jan-Jun 2020
7_Traffic_Jan-Jun 2020
8_Utility_Jan-Jun2020
ภาคผนวก ก1-ก5
ภาคผนวก ก6
ภาคผนวก ข2 (6)
ภาคผนวก ข2 (7)_1
ภาคผนวก ข2 (7)_2
ภาคผนวก ข3 (1)
ภาคผนวก ข3 (2)
ภาคผนวก ข3 (3)
ภาคผนวก ข3 (4)
ภาคผนวก ข3 (5)
ภาคผนวก ข3 (6)
ภาคผนวก ข4 (1)
ภาคผนวก ข4 (2)
ภาคผนวก ข4 (3)
ภาคผนวก ข4 (4)
ภาคผนวก ข4 (5)
ภาคผนวก ข4 (6)
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ (1)
ภาคผนวก จ (2)
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
cover
ภาคผนวก ก7-ก10
ภาคผนวก ข1
ภาคผนวก ข2 (1)
ภาคผนวก ข2 (2)
ภาคผนวก ข2 (3)
ภาคผนวก ข2 (4)
ภาคผนวก ข2 (5)
ภาคผนวก ข2 (6)
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ก11-ก20
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
1_Intro_Jan-Jun21
2_Audit_Jan-Jun21
3_Water_Jan-Jun21
4_Air_Jan-Jun 21
5_Noise_Jan-Jun 21
6_Vibration_Jan-Jun 21
7_Traffic_Jan-Jun21
8_สาธารณูปโภค_Jan-Jun21
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2 (1)
ภาคผนวก ข-2 (2)
ภาคผนวก ข-2 (3)
ภาคผนวก ข-3 (1)
ภาคผนวก ข-3 (2)
ภาคผนวก ข-4 (1)
ภาคผนวก ข-4 (2)
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ (1)
ภาคผนวก จ (2)
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
cover
ภาคผนวก ก-1
ภาคผนวก ก-2
ภาคผนวก ก-3-ก-5
ภาคผนวก ก-6 (1)
ภาคผนวก ก-6 (2)
ภาคผนวก ก-7-ก-8
ภาคผนวก ก-9
ภาคผนวก ก-10 (1)
ภาคผนวก ก-10 (2)
ภาคผนวก ก-10 (3)
ภาคผนวก ก-10 (4)
ภาคผนวก ก-11-ก-12
ภาคผนวก ก-13
ภาคผนวก ก-14-ก-18
ภาคผนวก ก-19-ก-20
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)