แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ Serenity condominium

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10269
ชื่อโครงการ โครงการ Serenity condominium
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/6958
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 16 มิ.ย. 2559
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Serenity condominium - หนังสือเห็นชอบ
2 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ
ปก
หนังสือรับรอง
สารบัญ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
Serenity condominium
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Cover-ส่วนหน้า-รับรองรายงาน-สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก-หนังสือรับรอง-สารบัญ
บทที่1 บทนำ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 การปฏิบัติตามาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 การปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบรายงานฯ
ภาคผนวก ข หนังสือสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ภาคผนวก ค เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
ภาคผนวก จ เอกสารรับรองห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบ
ภาคผนวก ช กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 Monitor 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน