แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10263
ชื่อโครงการ โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/6667
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 08 มิ.ย. 2559
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ปก
ปกนอก
ปกใน
หนังสือมอบอำนาจ
ตต.1-2
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
หนังสือเห็นชอบ
มาตรการ (ระยะก่อสร้าง)
เอกสารบันทึกเรื่องราวร้องเรียน
สำเนาเครื่องจักร
สำเนากรมธรรม์ประกันภัยอาคาร
สำเนาใบเสร็จขนขยะ
เอกสารแรงงาน
สำเนาเอกสารรับรองการฝึกอบรม จป.
สำเนาใบเสร็จสูบสิ่งปฏิกูล
ใบรายงานผล
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
เอกสารขึ้นทะเบียน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปก
ปกใน
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือรับรอง1
หนังสือรับรอง2
ตต.1-2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 3-1
บทที่ 3-2
บทที่ 4
บทที่ 4-1
บทที่ 5
หนังสือเห็นชอบ
มาตรการ (ระยะก่อสร้าง)
มาตรการ (ระยะก่อสร้าง)1
มาตรการ (ระยะก่อสร้าง)2
สำเนาเอกสารตรวจรับรองเครื่องจักร
สำเนากรมธรรม์ประกันภัยอาคาร
บิลขยะ
เอกสารบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว
ใบรายงานผล1
ใบรายงานผล2
ใบรายงานผล3
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ 1
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ 2
เอกสารขึ้นทะเบียนแลบท็อป-แลบ 2561
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)