แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ TERMINAL 21 PATTAYA

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10111
ชื่อโครงการ โครงการ TERMINAL 21 PATTAYA
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/5287
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 04 พ.ค. 2559
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณา โครงการ TERMINAL 21 PATTAYA - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ TERMINAL 21 PATTAYA - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทที่ 1 ถึง บทที่ 4
บทที่ 5 ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ
บทที่ 6 ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 7 สรุปผลการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1 ถึง บทที่ 4
บทที่ 5 ตารางสรุปมาตรการ
บทที่ 6
บทที่ 7
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1 ถึง บทที่ 4
บทที่ 5 ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ
บทที่ 6 ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 7สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทที่ 1 ถึง บทที่ 4
บทที่ 5 ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ
บทที่ 6 ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 7สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
11 เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ - OTHER
12 การแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ TERMINAL 21 PATTAYA - OTHER