แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

เลขที่อ้างอิงโครงการ 10066
ชื่อโครงการ โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/5052
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 เม.ย. 2559
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณาโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ส่วนที่ 1 ปกรายงาน-ตารางที่ 10
ส่วนที่ 2 ภาคผนวก 7-7.4
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 7.5
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 7.6 ลำดับที่ 1-6
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 7.6 ลำดับที่ 7-14
ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 7.6 ลำดับที่ 15-18
ส่วนที่ 7 ภาคผนวก 7.6 ลำดับที่ 19-25
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
แบบตต.1 เอกสารบริษัท
บทนำ
แผนดำเนินการ
ผลการดำเนินการ
ผลการติดตามตรวจสอบ
สรุปผลการปฏิบัติ
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
ภาคผนวก6
ภาคผนวก7
ภาคผนวก8
ภาคผนวก9
ภาคผนวก10
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
บทนำ
แผนการติดตามตรวจสอบ
ผลการติดตามมาตรการ
ผลการติดตามตรวจสอบ
สรุปผลการปฏิบัติ
ภาคผนวก1-4
ภาคผนวก5
ภาคผนวก 6.1
ภาคผนวก 6.2
ภาคผนวก 6.3
ภาคผนวก 6.4
ภาคผนวก 6.5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
1.บทแรก
2.บทนำ
3.แผนการติดตามตรวจสอบ
4.ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้อ
5.ผลการติดตามตรวจสอบ
6.สรุปผลการปฏิบัติ
7.ภาคผนวก1-4
8.ภาคผนวก 5
9.ภาคผนวก 6 แนบ 1-4
10.ภาคผนวก 6 แนบ5-9
11.ภาคผนวก 6 แนบ10-16
12.ภาคผนวก 6 แนบ17-18
13.ภาคผนวก 6 แนบ19-23
14.ภาคผนวก 6 แนบ 24-29
15.ภาคผนวก 6 แนบ 30-33
15.ภาคผนวก 6 แนบ 30-33
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
รายงานผลการปฏิบัติ
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
รายงานผลการปฏิบัติ
ภาคผนวกที่ 7.1-7.5(รูปที่30)
ภาคผนวกที่ 7.5 (รูปที่31) และภาคผนวกที่ 7.6 ข้อมูลลำดับที่ 3
ภาคผนวกที่ 7.6 ข้อมูลลำดับที่ 4-8
ภาคผนวกที่ 7.6 ข้อมูลลำดับที่ 9-15
ภาคผนวกที่ 7.6 ข้อมูลลำดับที่ 16-20
ภาคผนวกที่ 7.6 ข้อมูลลำดับที่ 21-25
ภาคผนวกที่ 7.6 ข้อมูลลำดับที่ 26-34
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)