แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 ตุลาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 02 ธ.ค. 2509 ถึงวันที่ 26 เม.ย. 2537)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001242

ที่อยู่ 1 ซอย - ถนน ปูนซิเมนต์ไทย
แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 5 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
04 ส.ค. 2563 อื่นๆ 14786
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
28 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ 1/2564 10813
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง โครงการขยายกำลังการผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ของโรงงานที่ 1 และโร อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
26 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9661
4 โครงการขยายกำลังการผลิตเอธิลีนไดคลอไรด์ ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์และโครงการก่อสร้างถังบรรจุเอธิลีนไดคลอไรด์และไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
02 ก.พ. 2542 เปิดดำเนินการ 1328
5 โครงการขยายกำลังการผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
16 มี.ค. 2538 เปิดดำเนินการ 522