แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 มีนาคม 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ศิลาน้ำยืน จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0335539000088

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล น้ำอ้อม เขต/อำเภอ กันทรลักษ์

จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ศิลาน้ำยืน จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31882/16156 เหมืองแร่
อุบลราชธานี
14 พ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564 12985
2 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31865/15188 เหมืองแร่
อุบลราชธานี
15 มิ.ย. 2541 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 1195
3 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31860/15185 เหมืองแร่
อุบลราชธานี
18 พ.ย. 2540 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 1046