แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

นิติบุคคลอาคารชุด เซเรนิตี้คอนโดมิเนียม


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002443347

ที่อยู่ 1188 หมู่ 12 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ศิลา เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น

จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

โทรศัพท์ 0825201242

โทรสาร -

อีเมล serenityjuristic@gmail.com

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท เปิดดำเนินการ

หมายเหตุ -


แผนที่ตั้งสำนักงาน
   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เซเรนิตี้คอนโดมิเนียม มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Serenity condominium อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ขอนแก่น
16 มิ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10269