แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 มิถุนายน 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550073331

ที่อยู่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 29-31 ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล เขตจตุจักร เขต/อำเภอ จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

โทรศัพท์ 027669999

โทรสาร 027667882

อีเมล nalinee.wa@mubadalapetroleu.com

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการผลิตปิโตรเลียม ของ บริษัท เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จำกัด แหล่งนงเยาว์ (Nong Yao) แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G11/48 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 21 ม.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563 6711
2 โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม (ระยะที่ 3) บริษัท เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จำกัด แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48และG11/48 บริเวณอ่าวไทย สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สงขลา
14 ต.ค. 2553 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2562 4118
3 โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม (ระยะที่ 2 ) บริษัท เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จำกัด แปลงสำรวจปิโตรเลียมหมายเลข G11/48 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 08 ก.พ. 2553 4251
4 โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมในทะเลของ บริษัท เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จำกัด แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G11/48 บริเวณอ่าวไทย สำรวจผลิตปิโตรเลียม 08 มิ.ย. 2552 13289