แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0195522000022

ที่อยู่ 44/4 หมู่ 5 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล โคกตูม เขต/อำเภอ เมืองลพบุรี

จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 5 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการทำเหมืองแร่แคลไซต์ คำขอประทานบัตรที่ 11/2554 เหมืองแร่
ลพบุรี
18 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 11141
2 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ (แคลเซียมคาร์ไบด์) คำขอประทานบัตรที่ 9/2554 เหมืองแร่
ลพบุรี
18 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 11142
3 โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29206/16178 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362 และโครงการเหมืองแร่แคลไซต์ คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2555 (ประทานบัตรที่ 29177/15681) เหมืองแร่
ลพบุรี
30 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564 9372
4 โครงการเหมืองแร่แคลไซต์และหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์ ประทานบัตรที่ 29112/15174 และประทานบัตรที่ 29153/15175 เหมืองแร่
ลพบุรี
16 ธ.ค. 2539 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 887
5 โครงการเหมืองแร่ฟอสเฟต คำขอประทานบัตรที่ 4/2531 เหมืองแร่
นครสวรรค์
03 เม.ย. 2535 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 81