แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท โชคพนา (2512) จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105512004475

ที่อยู่ 331 ซอย - ถนน ธราธิบดี
แขวง/ตำบล ท่าข้าม เขต/อำเภอ พุนพิน

จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท โชคพนา (2512) จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 5 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30246/15829 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
05 ส.ค. 2551 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556 3472
2 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30242/15828 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
25 ก.ค. 2551 เปิดดำเนินการ 3453
3 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30244/15831 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
02 พ.ค. 2551 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 3388
4 โครงการเหมืองแร่ยิปซั่ม คำขอประทานบัตรที่ 11/2537 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
03 ก.ค. 2539 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2559 792
5 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 23230/14819 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
03 เม.ย. 2535 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2558 76