แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000166001

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 23 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา (ภายใต้งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คมนาคม
สงขลา
23 ก.ย. 2564 อื่นๆ 15430
2 โครงการ รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ระยอง
13 มิ.ย. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 13572
3 โครงการรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ (ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟฟ้าทางคู่ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์) คมนาคม
สงขลา
สงขลา
11 ต.ค. 2561 13287
4 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คมนาคม
ขอนแก่น
หนองคาย
01 มิ.ย. 2561 อื่นๆ 15141
5 โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา)(ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) คมนาคม
นครราชสีมา
24 เม.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564 13552
6 โครงการ ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ คมนาคม
ประจวบคีรีขันธ์
29 ก.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12396
7 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คมนาคม
แพร่
ลำปาง
พะเยา
เชียงราย
14 ก.ค. 2560 อื่นๆ 15115
8 โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสดิกส์ (ระยะที่ 1)แนวเส้นทางลพบุรี-ปากน้ำโพ คมนาคม
ลพบุรี
นครสวรรค์
04 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11030
9 โครงการ ระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1) แนวเส้นทางนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน คมนาคม
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
นครปฐม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
04 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11031
10 โครงการ ทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรืออ่าวไทยและฝั่งอันดามัน คมนาคม 23 มี.ค. 2559 อื่นๆ 9958
11 โครงการ ระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสดิกส์ (ระยะที่ 1)แนวเส้นทางมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ คมนาคม 20 ส.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11109
12 โครงกา ระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ ระยะเร่งด่วน ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร คมนาคม
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
07 ม.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12395
13 โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะเร่งด่วน ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น) คมนาคม 30 พ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 1/2564 12091
14 โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานกรุงเทพ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ช่วงพญาไท-บางซื่อ-ดอนเมือง) ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
11 เม.ย. 2555 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7403
15 โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คมนาคม 22 ก.ค. 2554 อื่นๆ 14061
16 โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คมนาคม 02 ก.ย. 2547 อื่นๆ 1/2564 14941
17 โครงการ THE DETAILED ENGINEERING FOR THE TRACK DOUBLING FOR THE SI RACHA TO KAENG KHOI ROUTE คมนาคม 19 ก.ค. 2547 เปิดดำเนินการ 9849
18 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ประทานบัตรที่ 29167/15557 เหมืองแร่
ลพบุรี
31 พ.ค. 2545 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 12692
19 โครงการก่อสร้างทางรถไฟทดแทนแทนช่วงที่ถูกน้ำท่วม เพื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คมนาคม
ลพบุรี
06 พ.ค. 2540 เปิดดำเนินการ 9807
20 โครงการทางรถไฟรางคู่ ส่วนที่ 1 คมนาคม 05 ส.ค. 2539 เปิดดำเนินการ 829

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>