แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000166001

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 19 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ระยอง
13 มิ.ย. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564 13572
2 โครงการรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ (ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟฟ้าทางคู่ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์) คมนาคม
สงขลา
สงขลา
11 ต.ค. 2561 13287
3 โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา)(ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) คมนาคม
นครราชสีมา
24 เม.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564 13552
4 โครงการ ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ คมนาคม
ประจวบคีรีขันธ์
29 ก.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12396
5 โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสดิกส์ (ระยะที่ 1)แนวเส้นทางลพบุรี-ปากน้ำโพ คมนาคม
ลพบุรี
นครสวรรค์
04 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11030
6 โครงการ ระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1) แนวเส้นทางนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน คมนาคม
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
นครปฐม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
04 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11031
7 โครงการ ทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรืออ่าวไทยและฝั่งอันดามัน คมนาคม 23 มี.ค. 2559 อื่นๆ 9958
8 โครงการ ระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสดิกส์ (ระยะที่ 1)แนวเส้นทางมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ คมนาคม 20 ส.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11109
9 โครงกา ระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ ระยะเร่งด่วน ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร คมนาคม
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
07 ม.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12395
10 โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะเร่งด่วน ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น) คมนาคม 30 พ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 1/2564 12091
11 โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานกรุงเทพ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ช่วงพญาไท-บางซื่อ-ดอนเมือง) ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
11 เม.ย. 2555 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7403
12 โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คมนาคม 22 ก.ค. 2554 อื่นๆ 14061
13 โครงการ THE DETAILED ENGINEERING FOR THE TRACK DOUBLING FOR THE SI RACHA TO KAENG KHOI ROUTE คมนาคม 19 ก.ค. 2547 เปิดดำเนินการ 9849
14 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ประทานบัตรที่ 29167/15557 เหมืองแร่
ลพบุรี
31 พ.ค. 2545 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 12692
15 โครงการก่อสร้างทางรถไฟทดแทนแทนช่วงที่ถูกน้ำท่วม เพื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คมนาคม
ลพบุรี
06 พ.ค. 2540 เปิดดำเนินการ 9807
16 โครงการทางรถไฟรางคู่ ส่วนที่ 1 คมนาคม 05 ส.ค. 2539 เปิดดำเนินการ 829
17 โครงการก่อสร้างทางคู่ตอน ศรีราชา-แหลมฉบัง คมนาคม - เปิดดำเนินการ 9783
18 โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ระหว่างสถานี ศรีราชา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย คมนาคม
ฉะเชิงเทรา
- เปิดดำเนินการ 9793
19 โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรังสิต-สถานีบ้านภาชี (ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขน (รังสิต-สถานีบ้านภาชี,สายมักกะสัน-ฉะเชิงเทรา,ตลิ่งชัน-นครปฐมและมหาชัย-ปากท่อ) - 10913