แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538093751

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล SPP มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ 5 พลังงาน
ขอนแก่น
19 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 14357
2 โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ระยะที่ 2 โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง พลังงาน
ขอนแก่น
10 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 6820
3 โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวลโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง พลังงาน
ขอนแก่น
20 ม.ค. 2553 เปิดดำเนินการ รายงาน Monitor 1/2555 (มค.-มิย.) 0/0 3978
4 โครงการขยายโรงไฟฟ้า (ขนาดกำลังผลิต 27 เมกกะวัตต์) พลังงาน
ขอนแก่น
26 ก.พ. 2542 เปิดดำเนินการ 1331