แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

กรมเจ้าท่า


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000162316

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ กรมเจ้าท่า มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 16 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ เขื่อนกันทรายและคลื่น และท่าเทียบเรือ ร่องน้ำบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเขื่อนกันทรายและคลื่น และท่าเทียบเรือร่องน้ำบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ของกรมเจ้าท่า คมนาคม
ประจวบคีรีขันธ์
13 มี.ค. 2562 อื่นๆ 13203
2 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลชิงโค (บริเวณหาดทรายแก้ว) คมนาคม
สงขลา
20 เม.ย. 2558 อื่นๆ 9110
3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำหลังสวน คมนาคม
ชุมพร
10 เม.ย. 2558 อื่นๆ 10958
4 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านหัวแหลม (ฝั่งกระโจม) คมนาคม
ชุมพร
30 ธ.ค. 2557 อยู่ระหว่างก่อสร้าง Monitor 1/2560 7798
5 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นบริเวณท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด คมนาคม
ตราด
19 ธ.ค. 2557 อื่นๆ 10911
6 โครงการ ก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น (ปากตะโก จังหวัดชุมพร) ของกรมเจ้าท่า คมนาคม
ชุมพร
12 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7785
7 โครงการเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำเขาตะเกียบ ของกรมเจ้าท่า คมนาคม
ประจวบคีรีขันธ์
07 พ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ 7387
8 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อทดแทนท่าเทียบเรือกันตังที่ 1 เดิม จังหวัดตรัง ของ กรมเจ้าท่า คมนาคม
ตรัง
21 มิ.ย. 2556 หยุดดำเนินการชั่วคราว 7112
9 โครงการ ท่าเทียบเรือสำราญกีฬา เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา คมนาคม
พังงา
25 มี.ค. 2554 อื่นๆ 5999
10 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเรือชายฝั่ง ที่จังหวัดตรัง คมนาคม
ตรัง
01 ก.พ. 2553 เปิดดำเนินการ 5488
11 โครงการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกและถมทะเล ระยะที่ 1 บริเวณปากคลองปากบารา คมนาคม
สตูล
14 ก.ค. 2552 อื่นๆ 6585
12 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือตรวจการณ์ทางทะเลและเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล คมนาคม
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2544 อื่นๆ 1781
13 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี คมนาคม
สุราษฎร์ธานี
24 ส.ค. 2544 อื่นๆ 1723
14 โครงการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงน้ำกันตัง และขยายท่าเรือกันตัง คมนาคม
ตรัง
30 ต.ค. 2539 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 858
15 โครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบเพื่อการพัฒนาร่องน้ำ และท่าเทียบเรือปัตตานี คมนาคม
ปัตตานี
19 มิ.ย. 2539 เปิดดำเนินการ 778
16 โครงการก่อสร้างเขื่นกันทรายและคลื่น บริเวณปากคลองเกลียว คมนาคม
ประจวบคีรีขันธ์
- เปิดดำเนินการ 10912