แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติวรรณ


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0803529000364

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล โพธิ์เสด็จ เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติวรรณ มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้