แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท หาดใหญ่ยิบซั่ม จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0905526000216

ที่อยู่ 139-141 ซอย - ถนน นิพัทธ์อุทิศ 2
แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่

จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท หาดใหญ่ยิบซั่ม จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 23286/15106 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 23158/13999, 23255/14601 และประทานบัตรที่ 23256/14600 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
05 มี.ค. 2539 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 715
2 โครงการเหมืองแร่ยิปซั่ม และแอนไฮไดรท์ คำขอประทานบัตรที่ 13/2534 และประทานบัตรที่ 14/2534 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 23158/13999 และประทานบัตรที่ 23244/14381 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
02 เม.ย. 2535 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 64