แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไทยแกรนิต จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105528035219

ที่อยู่ 542/184-185 ซอย 2435643 ถนน -
แขวง/ตำบล เขตบางเขน เขต/อำเภอ บางเขน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 43564

โทรศัพท์ 435643564

โทรสาร 35464354

อีเมล juangsabit7@gmail.com

เว็บไซต์ http://www.uinsuka.com

สถานะของบริษัท แปรสภาพ

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไทยแกรนิต จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต ประทานบัตรที่ 25500/14758 เหมืองแร่
นครสวรรค์
26 มี.ค. 2535 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 61