แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 ตุลาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558020139

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล บางปูใหม่ เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 5 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงแรมอาร์ทิเคิล โฮเทล ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
14 มี.ค. 2564 อื่นๆ 15084
2 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวมเจริญสินธานี แอร์พอร์ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
11 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14705
3 โครงการ เจริญสินธานี บ้านเชิด ของบริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
29 ก.พ. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2556 9919
4 โครงการ เจริญสินธานี เมืองใหม่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
25 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7355
5 โครงการบางปูแฟคทอรี่แลนด์ อุตสาหกรรม
สมุทรปราการ
04 มี.ค. 2554 อื่นๆ 6145