แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท นายเลิศ ปาร์ค หัวหิน จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555182278

ที่อยู่ 2/4 อาคารนายเลิศ ทาวเวอร์ ชั้น 11 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท นายเลิศ ปาร์ค หัวหิน จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ นายเลิศ บีช เฮ้าส์ หัวหิน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
14 พ.ย. 2564 อื่นๆ 15445
2 โครงการ นายเลิศ ปาร์ค หัวหิน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
26 ต.ค. 2558 หยุดดำเนินการชั่วคราว ยื่น Monitor 1/2563 9323