แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 กันยายน 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553057760

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 2 โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 และโรงไฟฟ้าวังตาผิน พลังงาน
ระยอง
21 ก.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10951
2 โครงการ โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 พลังงาน
ระยอง
27 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560 7918