แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท บ่านหงวนตินไมนิ่ง จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835493000078

ที่อยู่ เลขที่ 444 ชั้น 8 ซอย - ถนน พญาไท
แขวง/ตำบล วังใหม่ เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท แปรสภาพ

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท บ่านหงวนตินไมนิ่ง จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการเหมืองแร่หินอ่อน ประทานบัตรที่ 12334/15149 เหมืองแร่
ยะลา
30 ต.ค. 2538 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 658
2 โครงการเหมืองแร่ดีบุก คำขอประทานบัตรที่ 2/2533 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 6556/11228, 22544/14249 และประทานบัตรที่ 13643/12248 เหมืองแร่
ภูเก็ต
15 พ.ค. 2535 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 176
3 โครงการเหมืองแร่ดีบุก คำขอประทานบัตรที่ 6/2530 เหมืองแร่
ภูเก็ต
17 มี.ค. 2535 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 50
4 โครงการเหมืองแร่ดีบุก คำขอประทานบัตรที่ 96/2517 และ ประทานบัตรที่ 44/2519 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 13569/11170 เหมืองแร่
ภูเก็ต
17 มี.ค. 2535 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 52