แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105541068630

ที่อยู่ 1 ซอย - ถนน พัฒน์พงศ์
แขวง/ตำบล บ้านครัว เขต/อำเภอ บ้านหมอ

จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 9 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด อุตสาหกรรม
สระบุรี
27 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9739
2 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันทั้งหมด 18 แปลง เหมืองแร่
สระบุรี
13 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9355
3 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33312/16099 เหมืองแร่
สระบุรี
02 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7810
4 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33307/16046 ร่วมแผนผังเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33308/16047 และประทานบัตรที่ 33309/16048 เหมืองแร่
สระบุรี
สระบุรี
11 ม.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6714
5 โครงการทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33310/15871 เหมืองแร่
สระบุรี
03 ก.ค. 2552 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11536
6 โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2543 ร่วมแผนผังโครงการเหมืองแร่เดียวกันกับประทานบัตรที่ 8/2543-11/2543 เหมืองแร่
สระบุรี
08 มิ.ย. 2547 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 2167
7 โครงการเพิ่มเติมชนิดเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรม
สระบุรี
25 มี.ค. 2547 เปิดดำเนินการ 2091
8 โครงการปรับคุณภาพของเสียรวมโรงงานปูนซิเมนต์ท่าหลวง อุตสาหกรรม
สระบุรี
16 ก.ย. 2545 เปิดดำเนินการ 1901
9 โครงการเหมืองแร่ยิปซัม ประทานบัตรที่ 16802/14862 เหมืองแร่
นครสวรรค์
07 มี.ค. 2537 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 467