แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000244843

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 62 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1-2 พลังงาน
สุราษฎร์ธานี
29 ต.ค. 2564 อื่นๆ 15456
2 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตห่งประเทศไทย พลังงาน
เชียงราย
15 ก.ย. 2564 อื่นๆ 15435
3 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ แม่เมาะ 3 - ลำพูน 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
ลำปาง
ลำปาง
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
06 ส.ค. 2564 อื่นๆ 15312
4 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์ แม่เมาะ3 - ลำพูน3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)​ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลังงาน
ลำปาง
06 ส.ค. 2564 อื่นๆ 15415
5 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 - 9 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลังงาน
ลำปาง
11 พ.ค. 2564 อื่นๆ 15339
6 โครงการ โรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน พลังงาน
ขอนแก่น
02 มี.ค. 2564 อื่นๆ 15081
7 โครงการ ท่าเทียบเรือ FSRU ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คมนาคม
สมุทรปราการ
17 พ.ย. 2563 อื่นๆ 15315
8 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดตัดตอน (ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ยโสธร - อุบลราชธานี 1) - อุบลราชธานี 1 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
อุบลราชธานี
17 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 14659
9 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ทุ่งสง - สงขลา 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
16 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14657
10 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางละมุง 2 - ปลวกแดง (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) และโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมบางละมุง 2 - บางละมุง 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
ชลบุรี
02 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14226
11 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1บี) พลังงาน
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
22 ต.ค. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 14162
12 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน - สุราษฎร์ธานี 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
ชุมพร
16 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 13847
13 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง - บางสะพาน 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
16 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1/2564 13846
14 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณจังหวัดน่าน) -ท่าวังพา (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1บี และพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
น่าน
28 มิ.ย. 2562 13647
15 การประเมินผลกระทบสำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 พลังงาน
สมุทรปราการ
04 มิ.ย. 2562 13571
16 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
พังงา
21 พ.ค. 2562 ยื่น Monitor 1/2564 13337
17 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าชายเลน) พลังงาน
ภูเก็ต
พังงา
17 พ.ค. 2562 ยื่น Monitor 1/2564 13336
18 โครงการหรือกิจการที่อาจก่อนให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 พลังงาน
สมุทรปราการ
20 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10770
19 โรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1-2) พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
10 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 1/2564 10903
20 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ชัยภูมิ
06 มิ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11963

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า
1 2 3 4 >>