แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000244843

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 48 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางละมุง 2 - ปลวกแดง (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) และโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมบางละมุง 2 - บางละมุง 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
ชลบุรี
02 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14226
2 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1บี) พลังงาน
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
22 ต.ค. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 14162
3 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน - สุราษฎร์ธานี 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
ชุมพร
16 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 13847
4 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง - บางสะพาน 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
16 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1/2564 13846
5 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณจังหวัดน่าน) -ท่าวังพา (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1บี และพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
น่าน
28 มิ.ย. 2562 13647
6 การประเมินผลกระทบสำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 พลังงาน
สมุทรปราการ
04 มิ.ย. 2562 13571
7 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
พังงา
21 พ.ค. 2562 ยื่น Monitor 1/2564 13337
8 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าชายเลน) พลังงาน
ภูเก็ต
พังงา
17 พ.ค. 2562 ยื่น Monitor 1/2564 13336
9 โครงการหรือกิจการที่อาจก่อนให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 พลังงาน
สมุทรปราการ
20 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10770
10 โรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1-2) พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
10 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 1/2564 10903
11 โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ประทานบัตรที่ 27486/16309 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30481/16050 เหมืองแร่
ลำปาง
27 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ 1/2564 9363
12 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่ - ขอนแก่น 4 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลังงาน
เลย
19 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 9418
13 โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ลำภูรา(ส่วนที่ผาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
กระบี่
13 มี.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 7841
14 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 - สีคิ้ว 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
นครราชสีมา
13 มี.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7847
15 โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ประทานบัตรที่ 30495/16185-30510/16204 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันทั้งหมด 43 แปลง เหมืองแร่
ลำปาง
13 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7516
16 โครงการโรงไฟฟ้าทดเเทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 พลังงาน
ลำปาง
28 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7637
17 โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 พลังงาน
นครราชสีมา
28 มิ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10074
18 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน(บริเวณจังหวัดน่าน)-น่าน2-แม่เมาะ3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) สำหรับรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ พลังงาน
น่าน
แพร่
ลำปาง
17 มิ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11449
19 โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 (820 เมกะวัตต์) พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
17 ธ.ค. 2553 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 4609
20 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 4 (820 เมกกะวัตต์) ช่วงระยะก่อสร้าง พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
03 ก.พ. 2553 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 4407

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>