แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537002567

ที่อยู่ 299 ซอย - ถนน สุขุมวิท
แขวง/ตำบล เชิงเนิน เขต/อำเภอ เมืองระยอง

จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000

โทรศัพท์ 038611333

โทรสาร 038612812-3

อีเมล SFEE@irpc.co.th

เว็บไซต์ http://www.irpc.co.th

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 11 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 ขอปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) และชนิดที่มีน้ำหนักของโมเลกุลสูง (UHMW-PE) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
22 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12373
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) และชนิดที่มีน้ำหนักของโมเลกุลสูง (UHMW-PE) ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
13 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 9046
3 โครงการอาคารสำนักงานแห่งใหม่ประจำ โรงงานระยอง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
15 ต.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 7041
4 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการหน่วยผลิตโพรพิลิน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
19 ต.ค. 2554 เปิดดำเนินการ 6210
5 โครงการ หน่วยผลิตโพรพิลีน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
27 ก.ย. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 5631
6 โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการ โรงงานเอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
05 ก.ค. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6198
7 การเปลี่ยนแปลงมาตรการโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 02 ก.ค. 2551 เปิดดำเนินการ 3438
8 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนชนิดความหนาแน่นสูง และ/หรือ ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเส้นตรง (High Density Polyethylene Linear Low Density Polyethylene : HDPE/LLDPE) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
28 มี.ค. 2545 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 4537
9 โครงการโพลีสไตรีน ของ บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
02 พ.ย. 2541 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 1266
10 โครงการผลิตเม็ดพลาสติกเอบีเอส (ส่วนขยายครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 30 มิ.ย. 2540 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11531
11 โครงการก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
27 ก.ย. 2539 เปิดดำเนินการ 849