แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0100553000330

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 9 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมบนบก ฐานหลุมผลิต L53-B แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำรวจผลิตปิโตรเลียม
นครปฐม
17 ก.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12346
2 โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 3 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุพรรณบุรี
29 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563 9750
3 โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ฐานหลุมผลิต L53-G แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
นครปฐม
12 มิ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563 9528
4 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 2 (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุพรรณบุรี
01 มิ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563 7268
5 โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 2 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
นครปฐม
11 ม.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 3/2563 6710
6 โครงการ เจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก หลุมสำรวจ L53 - G แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
นครปฐม
09 ธ.ค. 2554 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ Monitor 2/2556 6013
7 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบกแปลงสำรวจหมายเลข L53/48 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
นครปฐม
25 ม.ค. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6003
8 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมบนบก ของบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด พื้นที่ฐานผลิต L53-A แปลงสำรวจหมายเลข L53/48 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
นครปฐม
27 ส.ค. 2553 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556 4317
9 โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม ของบริษัท แพน โอเรียนท์ รีซอสเซท (ประเทศไทย) จำกัด แปลงบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
เพชรบูรณ์
30 เม.ย. 2550 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 5563