แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2533 ถึงวันที่ 20 ต.ค. 2536)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536001249

ที่อยู่ 38 ซอย สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ถนน -
แขวง/ตำบล ดอกไม้ เขต/อำเภอ ประเวศ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี อุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร
26 ก.พ. 2535 เปิดดำเนินการ 1/2564 29