แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0845518000033

ที่อยู่ 67/1 หมู่ 1 ซอย - ถนน https://www.swatchsale.co.uk/tudor-replica/
แขวง/ตำบล วัดประดู่ เขต/อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 6 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2558 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30217/15577 และประทานบัตรที่ 30234/15864 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
12 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11886
2 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 30234/15864 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
03 ธ.ค. 2550 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 3181
3 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30224/15664 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
28 เม.ย. 2546 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 12874
4 โครงการเหมืองแร่ยิปซัม โดยวิธีเหมืองหาบ ประทานบัตรที่ 23260/14812 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
03 พ.ค. 2545 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12721
5 โครงการท่าเทียบเรือ หมายเลข 1,2 และ 3 คมนาคม
นครศรีธรรมราช
28 ก.ค. 2536 เปิดดำเนินการ 339
6 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 23262/14813 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 23277/14873 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
- เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 12153